Hotline: 0204.625.6666 - 0983.83.11.83

Thứ tư, Ngày 25/12/2019

Ngôi nhà thứ 2

Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con trẻ. Cùng với gia đình, AIK tạo ra sự thống nhất trong phương pháp giáo dục, tạo điều kiện cho việc hình thành những nhân cách tốt ở trẻ